Deshabilitar las fechas pasadas en fullcalendar

publicado por: Anonymous

Estoy usando la librería FullCalendar y necesito deshabilitar los días que ya pasaron pero no sé cómo hacerlo.

Quiero es que al poder entrar en la página no me permita darle click a las fechas que ya pasaron.

Éste es mi código:

_x000D_

_x000D_

$(document).ready(function() {_x000D_
_x000D_
 $('#checkboxeditar').click(function() { // este es el modal? no , esto es un checkbox que habilita/deshabilita campos _x000D_
  if ($(this).is(':checked')) {_x000D_
   document.getElementById("razondeeliminacion").checked = false_x000D_
   $('.titulo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.importancia').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.lugar').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.motivo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.fuente').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.hora').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.fotografo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.descripcion').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.tipo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.periodista').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.etiquetas').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.razonmodificacion').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('#btsubmit').removeAttr('disabled');_x000D_
_x000D_
  } else {_x000D_
   $('.titulo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.importancia').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.lugar').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.motivo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.fuente').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.hora').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.fotografo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.descripcion').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.tipo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.periodista').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.etiquetas').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.razonmodificacion').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
  }_x000D_
 });_x000D_
_x000D_
 var date = new Date();_x000D_
 var yyyy = date.getFullYear().toString();_x000D_
 var mm = (date.getMonth() + 1).toString().length == 1 ? "0" + (date.getMonth() + 1).toString() : (date.getMonth() + 1).toString();_x000D_
 var dd = (date.getDate()).toString().length == 1 ? "0" + (date.getDate()).toString() : (date.getDate()).toString();_x000D_
_x000D_
 $('#calendar').fullCalendar({_x000D_
  header: {_x000D_
   language: 'es',_x000D_
   left: 'prev,next today',_x000D_
   center: 'title',_x000D_
   right: 'month,basicWeek,basicDay',_x000D_
  },_x000D_
  defaultDate: yyyy + "-" + mm + "-" + dd,_x000D_
  editable: true,_x000D_
  eventLimit: true, // allow "more" link when too many events_x000D_
  selectable: true,_x000D_
  selectHelper: true,_x000D_
_x000D_
  select: function(start, end) {_x000D_
_x000D_
   $('#ModalAdd #start').val(moment(start).format('YYYY-MM-DD'));_x000D_
   $('#ModalAdd #end').val(moment(end).format('YYYY-MM-DD'));_x000D_
   $('#ModalAdd').modal('show');_x000D_
  },_x000D_
  eventRender: function(event, element) {_x000D_
   element.bind('dblclick', function() {_x000D_
    $('#ModalEdit #id').val(event.id);_x000D_
    $('#ModalEdit #title').val(event.title);_x000D_
    $('#ModalEdit #color').val(event.color);_x000D_
    $('#ModalEdit').modal('show');_x000D_
    /*_x000D_
  					$('[name="title"]').val(event.title);_x000D_
  					$('[name="lugar"]').val(event.lugar);_x000D_
            $('[name="motivo"]').val(event.motivo);_x000D_
            $('[name="fuente"]').val(event.fuente);_x000D_
            $('[name="tipo"]').val(event.tipo);_x000D_
            $('[name="hora"]').val(event.hora);_x000D_
            $('[name="fotografo"]').val(event.fotografo);_x000D_
            $('[name="descripcion"]').val(event.descripcion);_x000D_
            $('[name="reportero"]').val(event.reportero);_x000D_
            $('[name="etiquetas"]').val(event.etiquetas);_x000D_
  					*/_x000D_
    var form = hanyerck || $('#hanyerck')[0];_x000D_
    var keys = Object.keys(event);_x000D_
    while (key = keys.shift()) {_x000D_
     //console.log(key);_x000D_
     try {_x000D_
      var input = form.querySelector('input[name="' + key + '"],select[name="' + key + '"],textarea[name="' + key + '"]');_x000D_
      console.log(key, event[key], input);_x000D_
      if (input.nodeName == 'SELECT') {_x000D_
       var option = input.querySelector('[value="' + event[key] + '"]');_x000D_
       if (option != null) {_x000D_
        console.log('selcet====================================');_x000D_
        //$(input).find('option').removeAttr('selected');_x000D_
        //$(option).attr('selected','selected').click();_x000D_
        option.setAttribute('selected', 'selected');_x000D_
        // creo que era haci. :) veamos xD_x000D_
       }_x000D_
      } else {_x000D_
       input.value = event[key];_x000D_
      }_x000D_
     } catch (e) {}_x000D_
    }_x000D_
_x000D_
    //console.log(event);_x000D_
   });_x000D_
  },_x000D_
  eventDrop: function(event, delta, revertFunc) { // si changement de position_x000D_
_x000D_
   edit(event);_x000D_
_x000D_
  },_x000D_
  eventResize: function(event, dayDelta, minuteDelta, revertFunc) { // si changement de longueur_x000D_
_x000D_
   edit(event);_x000D_
_x000D_
  },_x000D_
  events: [{_x000D_
    id: '1',_x000D_
    title: 'Titulo 1',_x000D_
    start: '2018-07-01 07:00:00',_x000D_
    end: '2018-07-01 09:00:00',_x000D_
    color: '#beeeef',_x000D_
    lugar: 'Lugar 1',_x000D_
    motivo: 'Motivo 1',_x000D_
    fuente: 'Fuente 1',_x000D_
    tipo: 'Tipo 1',_x000D_
    hora: '07:00',_x000D_
    fotografo: 'Fotografo 1',_x000D_
    descripcion: 'Descripcion 1',_x000D_
    reportero: 'Reportero 1',_x000D_
    etiquetas: 'etiqueta1',_x000D_
    razonmodificacion: 'Razon 1',_x000D_
   },_x000D_
   {_x000D_
    id: '1',_x000D_
    title: 'Titulo 2',_x000D_
    start: '2018-07-10 09:00:00',_x000D_
    end: '2018-07-10 11:00:00',_x000D_
    color: '#ffbbee',_x000D_
    lugar: 'Lugar 2',_x000D_
    motivo: 'Motivo 2',_x000D_
    fuente: 'Fuente 2',_x000D_
    tipo: 'Tipo 2',_x000D_
    hora: '09:00',_x000D_
    fotografo: 'Fotografo 2',_x000D_
    descripcion: 'Descripcion 2',_x000D_
    reportero: 'Reportero 2',_x000D_
    etiquetas: 'etiqueta2',_x000D_
    razonmodificacion: 'Razon 2',_x000D_
   }_x000D_
  ]_x000D_
 });_x000D_
 //funcion para mover eventos y cambiarlos de fecha_x000D_
 function edit(event) {_x000D_
  start = event.start.format('YYYY-MM-DD ');_x000D_
  if (event.end) {_x000D_
   end = event.end.format('YYYY-MM-DD ');_x000D_
  } else {_x000D_
   end = start;_x000D_
  }_x000D_
_x000D_
  id = event.id;_x000D_
_x000D_
  Event = [];_x000D_
  Event[0] = id;_x000D_
  Event[1] = start;_x000D_
  Event[2] = end;_x000D_
  //console.log(event,Event);_x000D_
  $.ajax({_x000D_
   url: 'editEventDate.php',_x000D_
   type: "POST",_x000D_
   data: {_x000D_
    Event: Event,_x000D_
    title: event.title_x000D_
   },_x000D_
   success: function(rep) {_x000D_
    if (rep == 'OK') {_x000D_
     swal({_x000D_
      position: 'top-end',_x000D_
      type: 'success',_x000D_
      title: 'Se ha modificado el dia del evento de forma exitosa',_x000D_
      showConfirmButton: false,_x000D_
      timer: 1500_x000D_
     });_x000D_
    } else {_x000D_
     swal({_x000D_
      type: 'error',_x000D_
      title: 'Algo salio mal...',_x000D_
      html: '<i class="fa fa-phone"></i> <i class="fa fa-whatsapp"></i>  04162910634 '_x000D_
     });_x000D_
    }_x000D_
   }_x000D_
  });_x000D_
 }_x000D_
});_x000D_
_x000D_
function mayus(texto) {_x000D_
 let val = texto.value_x000D_
 let result = val.split(' ').map(item => !item.startsWith('#') && item != '' ? '#' + item : item)_x000D_
 texto.value = result.join(' ')_x000D_
}

_x000D_

.fa-facebook,_x000D_
.fa-facebook-square {_x000D_
 color: #3b5998_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-twitter,_x000D_
.fa-twitter-square {_x000D_
 color: #00aced_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-google-plus,_x000D_
.fa-google-plus-square {_x000D_
 color: #dd4b39_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-youtube,_x000D_
.fa-youtube-play,_x000D_
.fa-youtube-square {_x000D_
 color: #bb0000_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-tumblr,_x000D_
.fa-tumblr-square {_x000D_
 color: #32506d_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-vine {_x000D_
 color: #00bf8f_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-flickr {_x000D_
 color: #ff0084_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-vimeo-square {_x000D_
 color: #aad450_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-pinterest,_x000D_
.fa-pinterest-square {_x000D_
 color: #cb2027_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-linkedin,_x000D_
.fa-linkedin-square {_x000D_
 color: #007bb6_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-instagram {_x000D_
 #color: #517fa4;_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-spotify {_x000D_
 color: #1ED760;_x000D_
}_x000D_
_x000D_
#notification-icon {}_x000D_
_x000D_
body {_x000D_
 padding-top: 10px;_x000D_
 background-repeat: no-repeat;_x000D_
 background-position: center;_x000D_
 background-image: url(http://prensaalcaldiadearismendi.epizy.com/img/imagendefondo.jpg);_x000D_
}_x000D_
_x000D_
#calendar {_x000D_
 max-width: 940px;_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.col-centered {_x000D_
 float: none;_x000D_
 margin: 0 auto;_x000D_
}

_x000D_

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>_x000D_
<link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">_x000D_
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/3.9.0/fullcalendar.min.css' rel='stylesheet' />_x000D_
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
<!-- Page Content -->_x000D_
_x000D_
_x000D_
<div class="container">_x000D_
_x000D_
 <div class="row">_x000D_
  <div class="col-lg-12 text-center">_x000D_
   <h1>Calendario de actividades</h1>_x000D_
   <div id="calendar" class="col-centered">_x000D_
   </div>_x000D_
  </div>_x000D_
 </div>_x000D_
 <!-- /.row -->_x000D_
 <!--notification -->_x000D_
_x000D_
 <!-- Modal -->_x000D_
 <div class="modal fade" id="ModalAdd" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">_x000D_
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">_x000D_
   <div class="modal-content">_x000D_
_x000D_
    <form class="form-horizontal" method="POST" action="addEvent.php">_x000D_
     <!-- este es para agregar los eventos , mas abajo esta el de editarlos -->_x000D_
     <div class="modal-header">_x000D_
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>_x000D_
      <h3 class="modal-title" id="myModalLabel">Nuevo evento_x000D_
       <div align="center"><span class="fa fa-3x fa-facebook-square"></span><span class="fa fa-3x fa-twitter-square"></span><span class="fa fa-3x fa-google-plus-square"></span><span class="fa fa-3x fa-youtube-square"></span><span class="fa fa-3x fa-tumblr-square"></span></span>_x000D_
        <span class="fa fa-3x fa-vimeo-square"></span>_x000D_
        </span><span class="fa fa-3x fa-pinterest-square"></span><span class="fa fa-3x fa-linkedin-square"></span><span class="fa fa-3x fa-instagram"></span></div>_x000D_
      </h3>_x000D_
     </div>_x000D_
     <div class="modal-body">_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="title" class="col-sm-2 control-label">Título</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="title" class="form-control" id="title" placeholder="Debe ser corto" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="color" class="col-sm-2 control-label">Importancia</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="color" class="form-control" id="color" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option style="color:#000;" value="#000">◼ SIN TRASCENDENCIA</option>_x000D_
         <option style="color:#008000;" value="#008000">◼ IMPORTANTE</option>_x000D_
         <option style="color:#FF0000;" value="#FF0000">◼ ULTIMA HORA</option>_x000D_
         <option style="color:#40E0D0;" value="#40E0D0">◼ EFEMERIDES</option>_x000D_
         <option style="color:#FFD700;" value="#FFD700">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="start" class="col-sm-2 control-label">Fecha Inicial</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="start" class="form-control" id="start" readonly>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="end" class="col-sm-2 control-label">Fecha Final</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="end" class="form-control" id="end" readonly>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="lugar" class="col-sm-2 control-label">Lugar</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="lugar" class="form-control" id="lugar" placeholder="lugar del acontecimiento" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="motivo" class="col-sm-2 control-label">Motivo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="motivo" class="form-control" id="motivo" placeholder="motivo" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fuente" class="col-sm-2 control-label">Fuente</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="fuente" class="form-control" id="fuente" placeholder="fuente" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="hora" class="col-sm-2 control-label">Hora</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="time" name="hora" class="form-control" id="hora" placeholder="hora del suceso" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fotografo" class="col-sm-2 control-label">Fotógrafo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="fotografo" class="form-control" id="fotografo" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ANMAIRYS SALAZAR">◼ ANMAIRYS SALAZAR</option>_x000D_
         <option value="JOSE AGREDAS">◼ JOSE AGREDAS</option>_x000D_
         <option value="AMBOS">◼ TODO EL EQUIPO</option>_x000D_
_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="descripcion" class="col-sm-2 control-label">Descripción</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="descripcion" class="form-control" id="descripcion" placeholder="describa el suceso con detalles" required></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="tipo" class="col-sm-2 control-label">Tipo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="tipo" class="form-control" id="tipo" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ECONOMIA">◼ ECONOMIA</option>_x000D_
         <option value="CULTURA">◼ CULTURA</option>_x000D_
         <option value="SOCIEDAD">◼ SOCIEDAD</option>_x000D_
         <option value="OTROS">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="reportero" class="col-sm-2 control-label">Periodista</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="reportero" class="form-control" id="reportero" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="EVELYN CHAVEZ">◼ EVELYN CHAVEZ</option>_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="etiquetas" class="col-sm-2 control-label">Etiquetas</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="etiquetas" class="form-control" id="etiquetas" placeholder="escriba y separe con espacio las etiquetas a usar" required onkeyup="mayus(this);" style="color: blue;"></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
     </div>_x000D_
     <div class="modal-footer">_x000D_
      <button type="button" class="btn btn-info" data-dismiss="modal">Cerrar</button>_x000D_
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>_x000D_
     </div>_x000D_
    </form>_x000D_
   </div>_x000D_
  </div>_x000D_
 </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
 <!-- Modal -->_x000D_
 <div class="modal fade" id="ModalEdit" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">_x000D_
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">_x000D_
   <div class="modal-content">_x000D_
    <form id="hanyerck" class="form-horizontal" method="POST" action="editEventTitle.php">_x000D_
     <div class="modal-header">_x000D_
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>_x000D_
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Ver/Modificar Evento</h4>_x000D_
     </div>_x000D_
     <div class="modal-body">_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="title" class="col-sm-2 control-label">Título</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="title" class="form-control titulo" placeholder="Titulo" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="color" class="col-sm-2 control-label">Importancia</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="color" class="form-control importancia" id="color" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONAR</option>_x000D_
         <option style="color:#000;" value="#000">◼ SIN TRASCENDENCIA</option>_x000D_
         <option style="color:#008000;" value="#008000">◼ IMPORTANTE</option>_x000D_
         <option style="color:#FF0000;" value="#FF0000">◼ ULTIMA HORA</option>_x000D_
         <option style="color:#40E0D0;" value="#40E0D0">◼ EFEMERIDES</option>_x000D_
         <option style="color:#FFD700;" value="#FFD700">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="lugar" class="col-sm-2 control-label">Lugar</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="lugar" class="form-control lugar" id="lugar" placeholder="lugar del acontecimiento" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="motivo" class="col-sm-2 control-label">Motivo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="motivo" class="form-control motivo" id="motivo" placeholder="motivo" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fuente" class="col-sm-2 control-label">Fuente</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="fuente" class="form-control fuente" id="fuente" placeholder="fuente" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="hora" class="col-sm-2 control-label">Hora</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="time" name="hora" class="form-control hora" id="hora" placeholder="hora del suceso" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fotografo" class="col-sm-2 control-label">Fotógrafo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="fotografo" class="form-control fotografo" id="fotografo" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ANMAIRYS SALAZAR">◼ ANMAIRYS SALAZAR</option>_x000D_
         <option value="JOSE AGREDAS">◼ JOSE AGREDAS</option>_x000D_
         <option value="AMBOS">◼ AMBOS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="descripcion" class="col-sm-2 control-label">Descripción</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="descripcion" class="form-control descripcion" id="descripcion" placeholder="describa el suceso" disabled></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="tipo" class="col-sm-2 control-label">Tipo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="tipo" class="form-control tipo" id="tipo" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ECONOMIA">◼ ECONOMIA</option>_x000D_
         <option value="CULTURA">◼ CULTURA</option>_x000D_
         <option value="SOCIEDAD">◼ SOCIEDAD</option>_x000D_
         <option value="OTROS">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="reportero" class="col-sm-2 control-label">Periodista</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="reportero" class="form-control periodista" id="reportero" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="EVELYN CHAVEZ">◼ EVELYN CHAVEZ</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="etiquetas" class="col-sm-2 control-label">Etiquetas</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="etiquetas" class="form-control etiquetas" id="etiquetas" placeholder="escriba y separe con espacio las etiquetas a usar" required onkeyup="mayus(this);" style="color: blue;" disabled></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="razonmodificacion" class="col-sm-2 control-label">Razon de la modificacion</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="razonmodificacion" class="form-control razonmodificacion" id="razonmodificacion" placeholder="escriba la razon de la modificacion, si aparece algo aqui fue modificado el evento" required disabled></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group" id="razondeeliminacion" hidden="true">_x000D_
       <label for="razondeeliminacion" class="col-sm-2 control-label">Razon de la eliminacion</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input name="razondeeliminacion" class="form-control razondeeliminacion" id="razondeeliminacion" placeholder="escriba la razon de la eliminacion" disabled pattern=".{15,}" required title="explique con mas de 15 letras por que desea la eliminar el evento"></input>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">_x000D_
        <div class="checkbox">Seleccione una opcion <br/>_x000D_
         <label class="text-danger"><input name="checkbox" type="checkbox" id="checkboxeditar" value="checkbox" onclick="activarcasilla(this)"> Editar Evento</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<label class="text-danger">_x000D_
  						 </div>_x000D_
  						</div>_x000D_
  					</div>_x000D_
_x000D_
  				 <input type="hidden" name="id" class="form-control" id="id">_x000D_
  				_x000D_
  			 </div>_x000D_
_x000D_
  			 <div class="modal-footer">_x000D_
  				<button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Cerrar</button>_x000D_
  				<button id="btsubmit" type="submit" class="btn btn-primary" disabled>Guardar</button>_x000D_
  			 </div>_x000D_
  			</form>_x000D_
  			</div>_x000D_
  		 </div>_x000D_
  		</div>_x000D_
  _x000D_
    </div>_x000D_
    <!-- /.container -->_x000D_
  _x000D_
  _x000D_
    <!-- Bootstrap Core JavaScript -->_x000D_
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>_x000D_
  	_x000D_
  	<!-- FullCalendar -->_x000D_
  	<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.22.2/moment.min.js'></script>_x000D_
  	<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/3.9.0/fullcalendar.min.js'></script>_x000D_
  	<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/4.0.0-alpha/locale/es.js'></script>

_x000D_

_x000D_

_x000D_

solución

Lo que necesitas hacer es algo parecido a lo que dice Alfredo Cebrián en su respuesta y también parecido a lo que se sugiere en esta respuesta del sitio en inglés: la idea es cuando se seleccione una fecha, comprobar la fecha con el día de hoy y sólo mostrar el modal si es mayor a hoy (es decir está en el futuro).

He modificado la siguiente parte de tu código (cambiando el formateo de FullCalendar por el de moment.js que tienes en tu código, porque me da menos problemas con las fechas):

 select: function(start, end) {

   // leemos las fechas de inicio de evento y hoy
   var check = moment(start).format('YYYY-MM-DD');
   var today = moment(new Date()).format('YYYY-MM-DD');

   // si el inicio de evento ocurre hoy o en el futuro mostramos el modal
   if (check >= today) {

     // éste es el código que tenías originalmente en el select
     $('#ModalAdd #start').val(moment(start).format('YYYY-MM-DD'));
     $('#ModalAdd #end').val(moment(end).format('YYYY-MM-DD'));
     $('#ModalAdd').modal('show');
   }
   // si no, mostramos una alerta de error
   else {
     alert("No se pueden crear eventos en el pasado!");
   }
 },

Aquí lo puedes ver funcionando basado en tu código (prueba pulsando en una fecha del pasado y en otra del futuro):

_x000D_

_x000D_

$(document).ready(function() {_x000D_
_x000D_
 $('#checkboxeditar').click(function() { // este es el modal? no , esto es un checkbox que habilita/deshabilita campos _x000D_
  if ($(this).is(':checked')) {_x000D_
   document.getElementById("razondeeliminacion").checked = false_x000D_
   $('.titulo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.importancia').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.lugar').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.motivo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.fuente').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.hora').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.fotografo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.descripcion').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.tipo').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.periodista').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.etiquetas').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('.razonmodificacion').removeAttr('disabled');_x000D_
   $('#btsubmit').removeAttr('disabled');_x000D_
_x000D_
  } else {_x000D_
   $('.titulo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.importancia').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.lugar').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.motivo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.fuente').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.hora').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.fotografo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.descripcion').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.tipo').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.periodista').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.etiquetas').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
   $('.razonmodificacion').attr('disabled', 'disabled');_x000D_
  }_x000D_
 });_x000D_
_x000D_
 var date = new Date();_x000D_
 var yyyy = date.getFullYear().toString();_x000D_
 var mm = (date.getMonth() + 1).toString().length == 1 ? "0" + (date.getMonth() + 1).toString() : (date.getMonth() + 1).toString();_x000D_
 var dd = (date.getDate()).toString().length == 1 ? "0" + (date.getDate()).toString() : (date.getDate()).toString();_x000D_
_x000D_
 $('#calendar').fullCalendar({_x000D_
_x000D_
  header: {_x000D_
   language: 'es',_x000D_
   left: 'prev,next today',_x000D_
   center: 'title',_x000D_
   right: 'month,basicWeek,basicDay',_x000D_
  },_x000D_
  defaultDate: yyyy + "-" + mm + "-" + dd,_x000D_
  editable: true,_x000D_
  eventLimit: true, // allow "more" link when too many events_x000D_
  selectable: true,_x000D_
  selectHelper: true,_x000D_
_x000D_
  select: function(start, end) {_x000D_
_x000D_
   // leemos las fechas de inicio de evento y hoy_x000D_
   var check = moment(start).format('YYYY-MM-DD');_x000D_
   var today = moment(new Date()).format('YYYY-MM-DD');_x000D_
   _x000D_
   // si el inicio de evento ocurre hoy o en el futuro mostramos el modal_x000D_
   if (check >= today) {_x000D_
    $('#ModalAdd #start').val(moment(start).format('YYYY-MM-DD'));_x000D_
    $('#ModalAdd #end').val(moment(end).format('YYYY-MM-DD'));_x000D_
    $('#ModalAdd').modal('show');_x000D_
   }_x000D_
   // si no, mostramos una alerta de error_x000D_
   else {_x000D_
    alert("No se pueden crear eventos en el pasado!");_x000D_
   }_x000D_
  },_x000D_
  eventRender: function(event, element) {_x000D_
   element.bind('dblclick', function() {_x000D_
    $('#ModalEdit #id').val(event.id);_x000D_
    $('#ModalEdit #title').val(event.title);_x000D_
    $('#ModalEdit #color').val(event.color);_x000D_
    $('#ModalEdit').modal('show');_x000D_
    /*_x000D_
  					$('[name="title"]').val(event.title);_x000D_
  					$('[name="lugar"]').val(event.lugar);_x000D_
            $('[name="motivo"]').val(event.motivo);_x000D_
            $('[name="fuente"]').val(event.fuente);_x000D_
            $('[name="tipo"]').val(event.tipo);_x000D_
            $('[name="hora"]').val(event.hora);_x000D_
            $('[name="fotografo"]').val(event.fotografo);_x000D_
            $('[name="descripcion"]').val(event.descripcion);_x000D_
            $('[name="reportero"]').val(event.reportero);_x000D_
            $('[name="etiquetas"]').val(event.etiquetas);_x000D_
  					*/_x000D_
    var form = hanyerck || $('#hanyerck')[0];_x000D_
    var keys = Object.keys(event);_x000D_
    while (key = keys.shift()) {_x000D_
     //console.log(key);_x000D_
     try {_x000D_
      var input = form.querySelector('input[name="' + key + '"],select[name="' + key + '"],textarea[name="' + key + '"]');_x000D_
      console.log(key, event[key], input);_x000D_
      if (input.nodeName == 'SELECT') {_x000D_
       var option = input.querySelector('[value="' + event[key] + '"]');_x000D_
       if (option != null) {_x000D_
        console.log('selcet====================================');_x000D_
        //$(input).find('option').removeAttr('selected');_x000D_
        //$(option).attr('selected','selected').click();_x000D_
        option.setAttribute('selected', 'selected');_x000D_
        // creo que era haci. :) veamos xD_x000D_
       }_x000D_
      } else {_x000D_
       input.value = event[key];_x000D_
      }_x000D_
     } catch (e) {}_x000D_
    }_x000D_
_x000D_
    //console.log(event);_x000D_
   });_x000D_
  },_x000D_
  eventDrop: function(event, delta, revertFunc) { // si changement de position_x000D_
_x000D_
   edit(event);_x000D_
_x000D_
  },_x000D_
  eventResize: function(event, dayDelta, minuteDelta, revertFunc) { // si changement de longueur_x000D_
_x000D_
   edit(event);_x000D_
_x000D_
  },_x000D_
  events: [{_x000D_
    id: '1',_x000D_
    title: 'Titulo 1',_x000D_
    start: '2018-07-01 07:00:00',_x000D_
    end: '2018-07-01 09:00:00',_x000D_
    color: '#beeeef',_x000D_
    lugar: 'Lugar 1',_x000D_
    motivo: 'Motivo 1',_x000D_
    fuente: 'Fuente 1',_x000D_
    tipo: 'Tipo 1',_x000D_
    hora: '07:00',_x000D_
    fotografo: 'Fotografo 1',_x000D_
    descripcion: 'Descripcion 1',_x000D_
    reportero: 'Reportero 1',_x000D_
    etiquetas: 'etiqueta1',_x000D_
    razonmodificacion: 'Razon 1',_x000D_
   },_x000D_
   {_x000D_
    id: '1',_x000D_
    title: 'Titulo 2',_x000D_
    start: '2018-07-10 09:00:00',_x000D_
    end: '2018-07-10 11:00:00',_x000D_
    color: '#ffbbee',_x000D_
    lugar: 'Lugar 2',_x000D_
    motivo: 'Motivo 2',_x000D_
    fuente: 'Fuente 2',_x000D_
    tipo: 'Tipo 2',_x000D_
    hora: '09:00',_x000D_
    fotografo: 'Fotografo 2',_x000D_
    descripcion: 'Descripcion 2',_x000D_
    reportero: 'Reportero 2',_x000D_
    etiquetas: 'etiqueta2',_x000D_
    razonmodificacion: 'Razon 2',_x000D_
   }_x000D_
  ]_x000D_
 });_x000D_
 //funcion para mover eventos y cambiarlos de fecha_x000D_
 function edit(event) {_x000D_
  start = event.start.format('YYYY-MM-DD ');_x000D_
  if (event.end) {_x000D_
   end = event.end.format('YYYY-MM-DD ');_x000D_
  } else {_x000D_
   end = start;_x000D_
  }_x000D_
_x000D_
  id = event.id;_x000D_
_x000D_
  Event = [];_x000D_
  Event[0] = id;_x000D_
  Event[1] = start;_x000D_
  Event[2] = end;_x000D_
  //console.log(event,Event);_x000D_
  $.ajax({_x000D_
   url: 'editEventDate.php',_x000D_
   type: "POST",_x000D_
   data: {_x000D_
    Event: Event,_x000D_
    title: event.title_x000D_
   },_x000D_
   success: function(rep) {_x000D_
    if (rep == 'OK') {_x000D_
     swal({_x000D_
      position: 'top-end',_x000D_
      type: 'success',_x000D_
      title: 'Se ha modificado el dia del evento de forma exitosa',_x000D_
      showConfirmButton: false,_x000D_
      timer: 1500_x000D_
     });_x000D_
    } else {_x000D_
     swal({_x000D_
      type: 'error',_x000D_
      title: 'Algo salio mal...',_x000D_
      html: '<i class="fa fa-phone"></i> <i class="fa fa-whatsapp"></i>  04162910634 '_x000D_
     });_x000D_
    }_x000D_
   }_x000D_
  });_x000D_
 }_x000D_
});_x000D_
_x000D_
function mayus(texto) {_x000D_
 let val = texto.value_x000D_
 let result = val.split(' ').map(item => !item.startsWith('#') && item != '' ? '#' + item : item)_x000D_
 texto.value = result.join(' ')_x000D_
}

_x000D_

.fa-facebook,_x000D_
.fa-facebook-square {_x000D_
 color: #3b5998_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-twitter,_x000D_
.fa-twitter-square {_x000D_
 color: #00aced_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-google-plus,_x000D_
.fa-google-plus-square {_x000D_
 color: #dd4b39_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-youtube,_x000D_
.fa-youtube-play,_x000D_
.fa-youtube-square {_x000D_
 color: #bb0000_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-tumblr,_x000D_
.fa-tumblr-square {_x000D_
 color: #32506d_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-vine {_x000D_
 color: #00bf8f_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-flickr {_x000D_
 color: #ff0084_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-vimeo-square {_x000D_
 color: #aad450_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-pinterest,_x000D_
.fa-pinterest-square {_x000D_
 color: #cb2027_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-linkedin,_x000D_
.fa-linkedin-square {_x000D_
 color: #007bb6_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-instagram {_x000D_
 #color: #517fa4;_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.fa-spotify {_x000D_
 color: #1ED760;_x000D_
}_x000D_
_x000D_
#notification-icon {}_x000D_
_x000D_
body {_x000D_
 padding-top: 10px;_x000D_
 background-repeat: no-repeat;_x000D_
 background-position: center;_x000D_
 background-image: url(http://prensaalcaldiadearismendi.epizy.com/img/imagendefondo.jpg);_x000D_
}_x000D_
_x000D_
#calendar {_x000D_
 max-width: 940px;_x000D_
}_x000D_
_x000D_
.col-centered {_x000D_
 float: none;_x000D_
 margin: 0 auto;_x000D_
}

_x000D_

<script src="https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.11.1/jquery.min.js"></script>_x000D_
<link href="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">_x000D_
<link href='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/3.9.0/fullcalendar.min.css' rel='stylesheet' />_x000D_
<link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/4.7.0/css/font-awesome.min.css">_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
<!-- Page Content -->_x000D_
_x000D_
_x000D_
<div class="container">_x000D_
_x000D_
 <div class="row">_x000D_
  <div class="col-lg-12 text-center">_x000D_
   <h1>Calendario de actividades</h1>_x000D_
   <div id="calendar" class="col-centered">_x000D_
   </div>_x000D_
  </div>_x000D_
 </div>_x000D_
 <!-- /.row -->_x000D_
 <!--notification -->_x000D_
_x000D_
 <!-- Modal -->_x000D_
 <div class="modal fade" id="ModalAdd" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">_x000D_
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">_x000D_
   <div class="modal-content">_x000D_
_x000D_
    <form class="form-horizontal" method="POST" action="addEvent.php">_x000D_
     <!-- este es para agregar los eventos , mas abajo esta el de editarlos -->_x000D_
     <div class="modal-header">_x000D_
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>_x000D_
      <h3 class="modal-title" id="myModalLabel">Nuevo evento_x000D_
       <div align="center"><span class="fa fa-3x fa-facebook-square"></span><span class="fa fa-3x fa-twitter-square"></span><span class="fa fa-3x fa-google-plus-square"></span><span class="fa fa-3x fa-youtube-square"></span><span class="fa fa-3x fa-tumblr-square"></span></span>_x000D_
        <span class="fa fa-3x fa-vimeo-square"></span>_x000D_
        </span><span class="fa fa-3x fa-pinterest-square"></span><span class="fa fa-3x fa-linkedin-square"></span><span class="fa fa-3x fa-instagram"></span></div>_x000D_
      </h3>_x000D_
     </div>_x000D_
     <div class="modal-body">_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="title" class="col-sm-2 control-label">Título</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="title" class="form-control" id="title" placeholder="Debe ser corto" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="color" class="col-sm-2 control-label">Importancia</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="color" class="form-control" id="color" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option style="color:#000;" value="#000">◼ SIN TRASCENDENCIA</option>_x000D_
         <option style="color:#008000;" value="#008000">◼ IMPORTANTE</option>_x000D_
         <option style="color:#FF0000;" value="#FF0000">◼ ULTIMA HORA</option>_x000D_
         <option style="color:#40E0D0;" value="#40E0D0">◼ EFEMERIDES</option>_x000D_
         <option style="color:#FFD700;" value="#FFD700">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="start" class="col-sm-2 control-label">Fecha Inicial</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="start" class="form-control" id="start" readonly>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="end" class="col-sm-2 control-label">Fecha Final</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="end" class="form-control" id="end" readonly>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="lugar" class="col-sm-2 control-label">Lugar</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="lugar" class="form-control" id="lugar" placeholder="lugar del acontecimiento" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="motivo" class="col-sm-2 control-label">Motivo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="motivo" class="form-control" id="motivo" placeholder="motivo" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fuente" class="col-sm-2 control-label">Fuente</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="fuente" class="form-control" id="fuente" placeholder="fuente" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="hora" class="col-sm-2 control-label">Hora</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="time" name="hora" class="form-control" id="hora" placeholder="hora del suceso" required>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fotografo" class="col-sm-2 control-label">Fotógrafo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="fotografo" class="form-control" id="fotografo" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ANMAIRYS SALAZAR">◼ ANMAIRYS SALAZAR</option>_x000D_
         <option value="JOSE AGREDAS">◼ JOSE AGREDAS</option>_x000D_
         <option value="AMBOS">◼ TODO EL EQUIPO</option>_x000D_
_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="descripcion" class="col-sm-2 control-label">Descripción</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="descripcion" class="form-control" id="descripcion" placeholder="describa el suceso con detalles" required></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="tipo" class="col-sm-2 control-label">Tipo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="tipo" class="form-control" id="tipo" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ECONOMIA">◼ ECONOMIA</option>_x000D_
         <option value="CULTURA">◼ CULTURA</option>_x000D_
         <option value="SOCIEDAD">◼ SOCIEDAD</option>_x000D_
         <option value="OTROS">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="reportero" class="col-sm-2 control-label">Periodista</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="reportero" class="form-control" id="reportero" required>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="EVELYN CHAVEZ">◼ EVELYN CHAVEZ</option>_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="etiquetas" class="col-sm-2 control-label">Etiquetas</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="etiquetas" class="form-control" id="etiquetas" placeholder="escriba y separe con espacio las etiquetas a usar" required onkeyup="mayus(this);" style="color: blue;"></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
     </div>_x000D_
     <div class="modal-footer">_x000D_
      <button type="button" class="btn btn-info" data-dismiss="modal">Cerrar</button>_x000D_
      <button type="submit" class="btn btn-primary">Guardar</button>_x000D_
     </div>_x000D_
    </form>_x000D_
   </div>_x000D_
  </div>_x000D_
 </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
 <!-- Modal -->_x000D_
 <div class="modal fade" id="ModalEdit" tabindex="-1" role="dialog" aria-labelledby="myModalLabel">_x000D_
  <div class="modal-dialog modal-lg" role="document">_x000D_
   <div class="modal-content">_x000D_
    <form id="hanyerck" class="form-horizontal" method="POST" action="editEventTitle.php">_x000D_
     <div class="modal-header">_x000D_
      <button type="button" class="close" data-dismiss="modal" aria-label="Close"><span aria-hidden="true">&times;</span></button>_x000D_
      <h4 class="modal-title" id="myModalLabel">Ver/Modificar Evento</h4>_x000D_
     </div>_x000D_
     <div class="modal-body">_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="title" class="col-sm-2 control-label">Título</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="title" class="form-control titulo" placeholder="Titulo" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="color" class="col-sm-2 control-label">Importancia</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="color" class="form-control importancia" id="color" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONAR</option>_x000D_
         <option style="color:#000;" value="#000">◼ SIN TRASCENDENCIA</option>_x000D_
         <option style="color:#008000;" value="#008000">◼ IMPORTANTE</option>_x000D_
         <option style="color:#FF0000;" value="#FF0000">◼ ULTIMA HORA</option>_x000D_
         <option style="color:#40E0D0;" value="#40E0D0">◼ EFEMERIDES</option>_x000D_
         <option style="color:#FFD700;" value="#FFD700">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="lugar" class="col-sm-2 control-label">Lugar</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="lugar" class="form-control lugar" id="lugar" placeholder="lugar del acontecimiento" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="motivo" class="col-sm-2 control-label">Motivo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="motivo" class="form-control motivo" id="motivo" placeholder="motivo" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fuente" class="col-sm-2 control-label">Fuente</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="text" name="fuente" class="form-control fuente" id="fuente" placeholder="fuente" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="hora" class="col-sm-2 control-label">Hora</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input type="time" name="hora" class="form-control hora" id="hora" placeholder="hora del suceso" disabled>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="fotografo" class="col-sm-2 control-label">Fotógrafo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="fotografo" class="form-control fotografo" id="fotografo" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ANMAIRYS SALAZAR">◼ ANMAIRYS SALAZAR</option>_x000D_
         <option value="JOSE AGREDAS">◼ JOSE AGREDAS</option>_x000D_
         <option value="AMBOS">◼ AMBOS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="descripcion" class="col-sm-2 control-label">Descripción</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="descripcion" class="form-control descripcion" id="descripcion" placeholder="describa el suceso" disabled></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="tipo" class="col-sm-2 control-label">Tipo</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="tipo" class="form-control tipo" id="tipo" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="ECONOMIA">◼ ECONOMIA</option>_x000D_
         <option value="CULTURA">◼ CULTURA</option>_x000D_
         <option value="SOCIEDAD">◼ SOCIEDAD</option>_x000D_
         <option value="OTROS">◼ OTROS</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="reportero" class="col-sm-2 control-label">Periodista</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <select name="reportero" class="form-control periodista" id="reportero" disabled>_x000D_
         <option value="">SELECCIONE</option>_x000D_
         <option value="EVELYN CHAVEZ">◼ EVELYN CHAVEZ</option>_x000D_
_x000D_
        </select>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="etiquetas" class="col-sm-2 control-label">Etiquetas</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="etiquetas" class="form-control etiquetas" id="etiquetas" placeholder="escriba y separe con espacio las etiquetas a usar" required onkeyup="mayus(this);" style="color: blue;" disabled></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <label for="razonmodificacion" class="col-sm-2 control-label">Razon de la modificacion</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <textarea name="razonmodificacion" class="form-control razonmodificacion" id="razonmodificacion" placeholder="escriba la razon de la modificacion, si aparece algo aqui fue modificado el evento" required disabled></textarea>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group" id="razondeeliminacion" hidden="true">_x000D_
       <label for="razondeeliminacion" class="col-sm-2 control-label">Razon de la eliminacion</label>_x000D_
       <div class="col-sm-10">_x000D_
        <input name="razondeeliminacion" class="form-control razondeeliminacion" id="razondeeliminacion" placeholder="escriba la razon de la eliminacion" disabled pattern=".{15,}" required title="explique con mas de 15 letras por que desea la eliminar el evento"></input>_x000D_
       </div>_x000D_
      </div>_x000D_
_x000D_
      <div class="form-group">_x000D_
       <div class="col-sm-offset-2 col-sm-10">_x000D_
        <div class="checkbox">Seleccione una opcion <br/>_x000D_
         <label class="text-danger"><input name="checkbox" type="checkbox" id="checkboxeditar" value="checkbox" onclick="activarcasilla(this)"> Editar Evento</label>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;<label class="text-danger">_x000D_
  						 </div>_x000D_
  						</div>_x000D_
  					</div>_x000D_
_x000D_
  				 <input type="hidden" name="id" class="form-control" id="id">_x000D_
  				_x000D_
  			 </div>_x000D_
_x000D_
  			 <div class="modal-footer">_x000D_
  				<button type="button" class="btn btn-danger" data-dismiss="modal">Cerrar</button>_x000D_
  				<button id="btsubmit" type="submit" class="btn btn-primary" disabled>Guardar</button>_x000D_
  			 </div>_x000D_
  			</form>_x000D_
  			</div>_x000D_
  		 </div>_x000D_
  		</div>_x000D_
  _x000D_
    </div>_x000D_
    <!-- /.container -->_x000D_
  _x000D_
  _x000D_
    <!-- Bootstrap Core JavaScript -->_x000D_
    <script src="https://stackpath.bootstrapcdn.com/bootstrap/4.1.1/js/bootstrap.min.js"></script>_x000D_
  	_x000D_
  	<!-- FullCalendar -->_x000D_
  	<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/moment.js/2.22.2/moment.min.js'></script>_x000D_
  	<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/3.9.0/fullcalendar.min.js'></script>_x000D_
  	<script src='https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/fullcalendar/4.0.0-alpha/locale/es.js'></script>

_x000D_

_x000D_

_x000D_

Respondido por: Anonymous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *