Calendarios Datepicker Jquery no se muestran

publicado por: Anonymous

Tengo el código de dos calendario JQuery en mi formulario pero no se muestran, a pesar de que he copiado el codigo de una pagina oficial de JQuery:

_x000D_

_x000D_

<!DOCTYPE html>_x000D_
<html>_x000D_
<head>_x000D_
<meta charset="utf-8">_x000D_
_x000D_
 <link href="styles.css" media="screen" rel="stylesheet" type="text/css" />_x000D_
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">_x000D_
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="bootstrap/css/bootstrap.min.css">_x000D_
 <link rel="stylesheet" type="text/css" href="css/jquery-ui-1.7.2.custom.css" />_x000D_
 <link rel="stylesheet" href="//code.jquery.com/ui/1.12.1/themes/base/jquery-ui.css">_x000D_
 <link rel="stylesheet" href="http://code.jquery.com/ui/1.10.1/themes/base/jquery-ui.css"/>_x000D_
 _x000D_
 _x000D_
_x000D_
 <script src="http://code.jquery.com/jquery-1.9.1.js"></script>_x000D_
 <script src="http://code.jquery.com/ui/1.10.1/jquery-ui.js"></script>_x000D_
 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1/jquery.min.js"></script>_x000D_
 <script src="javascript/valida_sancion.js"></script>_x000D_
_x000D_
 <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.3.2/jquery.min.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jqueryui/1.7.2/jquery-ui.min.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/cambio.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/refrescado.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/borrar.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/limite.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/mostrar.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/ocultar.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/nombre.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/ventana.js"></script>_x000D_
 <script type="text/javascript" src="./javascript/validar.js"></script>_x000D_
_x000D_
_x000D_
<script type="text/javascript">_x000D_
jQuery(function($){_x000D_
 $.datepicker.regional['es'] = {_x000D_
  closeText: 'Cerrar',_x000D_
  prevText: '<Ant',_x000D_
  nextText: 'Sig>',_x000D_
  currentText: 'Hoy',_x000D_
  monthNames: ['Enero','Febrero','Marzo','Abril','Mayo','Junio',_x000D_
  'Julio','Agosto','Septiembre','Octubre','Noviembre','Diciembre'],_x000D_
  monthNamesShort: ['Ene','Feb','Mar','Abr','May','Jun',_x000D_
  'Jul','Ago','Sep','Oct','Nov','Dic'],_x000D_
  dayNames: ['Domingo','Lunes','Martes','Mi&eacute;rcoles','Jueves','Viernes','S&aacute;bado'],_x000D_
  dayNamesShort: ['Dom','Lun','Mar','Mi&eacute;','Juv','Vie','S&aacute;b'],_x000D_
  dayNamesMin: ['Do','Lu','Ma','Mi','Ju','Vi','S&aacute;'],_x000D_
  weekHeader: 'Sm',_x000D_
  dateFormat: 'yy/mm/dd',_x000D_
  firstDay: 1,_x000D_
  isRTL: false,_x000D_
  showMonthAfterYear: false,_x000D_
  yearSuffix: ''};_x000D_
 $.datepicker.setDefaults($.datepicker.regional['es']);_x000D_
});  _x000D_
 _x000D_
  $(document).ready(function() {_x000D_
      $("#datepicker1").datepicker({ appendText: ' Haga click para introducir una fecha' });_x000D_
      $("#datepicker2").datepicker({ appendText: ' Haga click para introducir una fecha' });_x000D_
    });_x000D_
</script>_x000D_
_x000D_
_x000D_
 <script>_x000D_
 $(document).ready(function() {  _x000D_
  $('#cedula1').blur(function(){_x000D_
  _x000D_
    $('#info1').html('<img src="loader.gif" alt="" />').fadeOut(1000);_x000D_
_x000D_
    var cedula1 = $(this).val();    _x000D_
    var dataString = 'cedula1='+cedula1;_x000D_
_x000D_
    $.ajax({_x000D_
      type: "POST",_x000D_
      url: "comprobar_disponibilidad1.php",_x000D_
      data: dataString,_x000D_
      success: function(data) {_x000D_
        $('#info1').fadeIn(1000).html(data);_x000D_
      }_x000D_
    });_x000D_
  });       _x000D_
});  _x000D_
</script>_x000D_
_x000D_
<script>_x000D_
$(document).ready(function() {  _x000D_
  $('#cedula2').blur(function(){_x000D_
  _x000D_
    $('#info2').html('<img src="loader.gif" alt="" />').fadeOut(1000);_x000D_
_x000D_
    var cedula2 = $(this).val();    _x000D_
    var dataString = 'cedula2='+cedula2;_x000D_
_x000D_
    $.ajax({_x000D_
      type: "POST",_x000D_
      url: "comprobar_disponibilidad2.php",_x000D_
      data: dataString,_x000D_
      success: function(data) {_x000D_
        $('#info2').fadeIn(1000).html(data);_x000D_
      }_x000D_
    });_x000D_
  });       _x000D_
});  _x000D_
</script>_x000D_
_x000D_
  <script>  _x000D_
  $(document).ready(function(){_x000D_
_x000D_
   //Modificamos option de nuestro 'SELECT'_x000D_
   $("#articulo").change(function(){_x000D_
_x000D_
     $.ajax({_x000D_
      url:"cambiar-datos-select.php",_x000D_
      type: "POST",_x000D_
      data:"id_select="+$("#articulo").val(),_x000D_
_x000D_
      success: function(opciones){_x000D_
       $("#apartado").html(opciones);_x000D_
      }_x000D_
     });_x000D_
   });_x000D_
_x000D_
_x000D_
   //Formulario procesar4_x000D_
   $(document).on('submit', '#frm-sancion', function() {_x000D_
_x000D_
    //Obtenemos datos formulario_x000D_
    var data = $(this).serialize(); _x000D_
_x000D_
    $.ajax({      _x000D_
     type : 'POST',_x000D_
     url : 'procesar4.php',_x000D_
     data : data,_x000D_
     success : function(data) { _x000D_
      $(".result").html(data); _x000D_
     }_x000D_
    });  _x000D_
_x000D_
    return false;_x000D_
_x000D_
   });_x000D_
_x000D_
  }); //Fin documento_x000D_
 </script>_x000D_
</head>_x000D_
_x000D_
<body onload="refrescado();valida()">_x000D_
_x000D_
<?php_x000D_
@session_start();_x000D_
if(!isset($_SESSION["user_id"]) || $_SESSION["user_id"]==null){_x000D_
 print "<script>alert("Acceso invalido!");window.location='index.php';</script>";_x000D_
}_x000D_
?>_x000D_
<?php include "php/navbar.php"; ?>_x000D_
<?php_x000D_
include "conexion.php";_x000D_
?>_x000D_
_x000D_
<form id="frm-sancion" method="POST" name="sancion" action ="procesar4.php">_x000D_
<h1>Generar Sanción<br></h1>_x000D_
_x000D_
  <div>_x000D_
  <label>Ingrese cedula del sancionado:</label>_x000D_
  <input type="text" id="cedula1" name="cedula1">_x000D_
  <label id="info1">_x000D_
  </div>_x000D_
  _x000D_
_x000D_
_x000D_
  <div>_x000D_
  <label>Ingrese cedula del sancionador:</label>_x000D_
  <input type="text" id="cedula2" name="cedula2">_x000D_
  <label id="info2">_x000D_
  </div>_x000D_
  _x000D_
_x000D_
 <div>_x000D_
 <label>Ingrese tipo de sanción:</label>_x000D_
 <select name="sancion">_x000D_
<?php_x000D_
global $cone;_x000D_
 $registros = mysqli_query($cone, "select * from sanciones");_x000D_
 while ($reg = mysqli_fetch_array($registros)) {_x000D_
    echo "<option value=" . $reg['id_sancion'] . ">" . $reg['sancion'] . "<br/>" . "</option>";_x000D_
 _x000D_
 }_x000D_
?>_x000D_
   </select>_x000D_
  </div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
 <div>_x000D_
 <label>Ingrese articulo inflingido:</label>_x000D_
 <select name="articulo" id="articulo">_x000D_
   <option value="0">Seleccione un art+iculo:</option>_x000D_
   <?php_x000D_
  $registros = mysqli_query($cone, "SELECT * FROM articulos");_x000D_
  $descripciones = '';_x000D_
  while ($reg = mysqli_fetch_array($registros)) {_x000D_
    echo "<option value=" . $reg['id_articulo'] . ">" . $reg['articulo'] . "</option>";_x000D_
  }_x000D_
 ?>_x000D_
  </select>_x000D_
_x000D_
 <div>_x000D_
 <label>Ingrese aparte:</label>_x000D_
 <select id="apartado" name="aprtado"> _x000D_
  <option value="0">Seleccione primero un articulo</option> _x000D_
 </select>   _x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
<div class="result"><!-- Resultado AJAX procesar --></div>_x000D_
_x000D_
 <div>_x000D_
   <label>Ingrese Fecha inicial de la sanción:</label>_x000D_
   <input type="text" name="fecha1" readonly id="datepicker1">_x000D_
  </div>_x000D_
_x000D_
<div>_x000D_
   <label>Ingrese Fecha Final de la sanción:</label>_x000D_
   <input type="text" name="fecha2" readonly id="datepicker2" >_x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
<div>_x000D_
   <label>Ingrese la observación:</label>_x000D_
   <input type="text" name="observacion" name="observacion">_x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
<div>_x000D_
<label>Ingrese tipo de circuntancia:</label></br>_x000D_
<input type="radio" name="tipo_sancion" id="ninguno" onclick="toggle(this);" value ="0" checked > Ninguno </br>_x000D_
<input type="radio" name="tipo_sancion" id="comida fuerte" onchange="darNombre(this);" onclick="toggle(this);borrar();limite;" value="1"> Comida Fuerte <br/>_x000D_
<input type="radio" name="tipo_sancion" id="comida sopa" onchange="darNombre(this);" onclick="toggle(this);borrar();limite;" value="2"> Comida Sopa <br/>_x000D_
</div>  _x000D_
  _x000D_
<div id="uno">_x000D_
Elija su comida fuerte_x000D_
_x000D_
<?php_x000D_
global $cone;_x000D_
$registros= mysqli_query($cone, "SELECT * FROM comida_fuerte");_x000D_
while($comida = mysqli_fetch_array($registros)){_x000D_
echo "</br>"."<input type='checkbox' onclick='validacionMaximo(this);' name='comida_fuerte[]'_x000D_
value='".$comida['id_comida_fuerte']."'>".$comida['desc_comida_fuerte']."</br>";_x000D_
}_x000D_
?>_x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
<div id="dos">_x000D_
Elija su sopa_x000D_
_x000D_
<?php_x000D_
global $cone;_x000D_
$registros2= mysqli_query($cone, "SELECT * FROM comida_sopa");_x000D_
while($comida2 = mysqli_fetch_array($registros2)){_x000D_
echo "</br>"."<input type='checkbox' name='comida_sopa[]' onclick='validacionMaximo(this);' value='".$comida2["id_comida_sopa"]."'>".$comida2["desc_comida_sopa"]."</br>";_x000D_
}_x000D_
?>_x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
_x000D_
<div>_x000D_
<label>Elija las circunstancias:</label>_x000D_
<select name="circunstancias">_x000D_
_x000D_
<?php_x000D_
global $cone;_x000D_
 $registros = mysqli_query($cone, "select * from circunstancias");_x000D_
 while ($reg = mysqli_fetch_array($registros)) {_x000D_
    echo "<option value=" . $reg['id_circunstancia'] . ">" . $reg['desc_circunstancia'] . "<br/>" . "</option>";_x000D_
 _x000D_
 }_x000D_
?>_x000D_
   </select>_x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
<div>_x000D_
<label>Elija la documentación:</label>_x000D_
_x000D_
<?php_x000D_
global $cone;_x000D_
$registros= mysqli_query($cone, "SELECT * FROM documentos");_x000D_
while($comida = mysqli_fetch_array($registros)){_x000D_
echo "</br>"."<input type='checkbox' name='documentos[]' value='".$comida['id_documento']."'>".$comida['desc_documento']."</br>";_x000D_
}_x000D_
?>_x000D_
</div>_x000D_
_x000D_
<button type="submit" id="registrar" value="registrar">Enviar</button>_x000D_
</form>_x000D_
_x000D_
_x000D_
</body>_x000D_
</html>

_x000D_

_x000D_

_x000D_

solución

Edit

A.

Falta la librería ui de jquery: https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js inclúyela al principio y funcionará. Mira la prueba en jsfidle:

 <script src="https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js"></script>

El ejemplo de jsfiddle usa las librerías siguientes:

https://code.jquery.com/jquery-1.12.4.js
https://code.jquery.com/ui/1.12.1/jquery-ui.js

Aunque tienes una librería llamada: http://code.jquery.com/ui/1.10.1/jquery-ui.js tu código no funciona, porque la misma debe ser llamada con https, he hecho la prueba en jsfiddle. Esa librería puedes borrarla y dejar la indicada más arriba en la respuesta, la versión 1.12.1 🙂 Aunque si quieres seguir con la 1.10.1 te funcionará si le pones una s después de http

B.

En cuanto a las librerías redundantes, borra las duplicadas, dejando las que tengan el número de versión mayor, pues estarán más actualizadas. También puede haber librerías que se llamen diferente y hagan lo mismo, pero eso es cuestión tuya investigarlo y decidir usar una u otra 🙂

Respondido por: Anonymous

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *